Słownik biznesowy

CRM (zarządzanie relacjami z klientem)

CRM (ang. Customer Relationship Management – zarządzanie relacjami z klientem) to kompleksowy system wspomagający zarządzanie relacjami z klientami, będący zbiorem strategii i metod koncentrujących się monitorowaniu i zaspakajaniu potrzeb klientów, a także sprzyjający tworzeniu długotrwałych związków z klientem.

Czytaj dalej 

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym powołanym, by umożliwić dofinansowywanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także do realizowania celów pokrewnych związanych z osobami, w stosunku do których orzeczono stopień niepełnosprawności, np. zmniejszania barier oraz polepszenia jakości ich życia, integracji społecznej, czy umożliwienia podjęcia zatrudnienia. Fundusz działa na podstawie ustawy o rehabilitacji społecznej i […]

Czytaj dalej 

Przesunięcie magazynowe

Przesunięcie międzymagazynowe to przemieszczanie towarów lub materiałów pomiędzy poszczególnymi magazynami należącymi do jednego przedsiębiorstwa.

Czytaj dalej 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów jest organem powołanym do ochrony praw konsumentów na szczeblu powiatu lub miasta na prawach powiatu, i wykonujący zadania tych jednostek w tym zakresie. Uprawnienia rzecznika obejmują wyłącznie umowy konsumenckie, czyli umowy cywilnoprawne zawarte między konsumentem a przedsiębiorcą.

Czytaj dalej 

Monopol

Monopol – to sytuacja rynkowa, w której cała produkcja dóbr i usług w danym kraju lub na danym obszarze dostarczana jest przez jedną firmę – monopolistę. Może przybrać formę związku kilku producentów i istnieć jako kartel, koncern czy trust.

Czytaj dalej 

Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy przyznawany jest jako pomoc w realizacji inwestycji, na którą inwestor pozyskał dotację unijną, pomaga zachować płynność finansową przed terminem realizacji projektu i otrzymaniem refundacji. Zapewnia dostęp do środków finansowych od momentu ponoszenia pierwszych wydatków na realizację projektu, aż do momentu otrzymania refundacji.

Czytaj dalej 

Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości to jednostka organizacyjna, będą kompleksem gospodarczym, o różnej formie prawnej, utworzona w celu wspierania przedsiębiorczości. W swojej ofercie inkubatory posiadają nieruchomości z dostępnymi lokalami, a także usługi wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa.

Czytaj dalej 

Lobbing

Wielość ujęć definicyjnych lobbingu sprawia, że pojęciu temu towarzyszy dużo znaczeń i interpretacji. Mając na względzie definicję ikony w dziedzinie marketingu – Philipa Kotlera, można stwierdzić, iż lobbing stanowi kontaktowanie się i przekonywanie członków ciał ustawodawczych i urzędników do określonych rozwiązań prawnych i administracyjnych. Inni badacze przedmiotu lobbing określają jako pełen zestaw technik wpływania na […]

Czytaj dalej 

Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna (ang. corporate identity; CI) to narzędzie służące kreowaniu wizerunku firmy lub marki na rynku. Zalicza się do niego wszystkie działania i symbole stosowane w firmie, których celem jest stworzenie czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej, a także wyróżnienie spośród innych marek. Podstawą spójnego systemu identyfikacji jest znak firmowy, czyli logo.

Czytaj dalej 

Franczyza

Europejski Kodeks Etyczny Franczyzy, definiuje franczyzę jako system sprzedaży towarów, usług, bądź technologii opartej na ścisłej i nieustannej kooperacji pomiędzy niezależnymi prawnie i finansowo przedsiębiorstwami. Franczyzodawca nadaje swoim franczyzobiorcom prawo i jednocześnie obowiązek prowadzenia działalności w oparciu o jego koncepcję i założenia.

Czytaj dalej 

Burza mózgów

Burza mózgów – jest techniką twórczego rozwiązywania problemów, poprzez wykorzystanie intuicji oraz pracy zespołowej. Jest jednocześnie formą dyskusji, w efekcie której poszukuję się pomysłów i metod na rozwiązanie problemu. Opracował ją Amerykanin Alex Osborne, a po raz pierwszy została zastosowana w 1938 roku.

Czytaj dalej 

Amortyzacja

Amortyzacja – termin określający zmniejszenie wartości określonego dobra w danym okresie, w wyniku jego użytkowania bądź starzenia się. Na zmniejszenie wartości mogą wpłynąć również czynniki ekonomiczne, tj. pojawienie się na rynku nowych maszyn i technologii, które pozwalają na produkcję dóbr wyżej jakości, w sposób wydajniejszy i tańszy.

Czytaj dalej 

PKB

Produkt Krajowy Brutto (PKB) – jest pojęciem ekonomicznym określającym wartość wszystkich dóbr i usług wyprodukowanych w danym państwie w określonym czasie. Wartość ta obrazuje więc efekt końcowy działalności wszystkich podmiotów gospodarki krajowej, przy czym nie są tu brane pod uwagę towary i usługi pośrednie zużywane w procesie dalszej produkcji. Miernik ten jest używany jako najlepsza […]

Czytaj dalej 

Leasing

Jedną z form finansowania składników majątkowych w przedsiębiorstwie stanowi leasing. Zgodnie z kodeksem cywilnym, jest to umowny stosunek cywilnoprawny, na mocy którego strona finansująca (leasingodawca) przekazuje stronie korzystającej (leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonego dobra materialnego, na przykład samochodu, na czas ustalony w umowie leasingowej.

Czytaj dalej 

Podpis faksymile

Faksymile – to wykonana mechanicznie kopia podpisu, której użycie kodeks cywilny dopuszcza w stosunku do dokumentów na okaziciela, a kodeks spółek handlowych w stosunku do akcji.

Czytaj dalej