Przesunięcie magazynowe

Przesunięcie międzymagazynowe to przemieszczanie towarów lub materiałów pomiędzy poszczególnymi magazynami należącymi do jednego przedsiębiorstwa.

Zazwyczaj stosowane jest w sytuacjach, gdy zachodzi konieczność przeniesienia początkowo złożonych w jednym miejscu towarów do bardziej odpowiedniego ze względu na ich właściwości.

W wyniku przesunięcia nie dochodzi do sprzedaży. Nie ma więc obowiązku wystawiania faktury. Towar nadal znajduje się w zasobach firmy, zmienia się tylko miejsce jego składowania. Przedsiębiorstwa korzystające z tego typu operacji powinny prowadzić szczegółową analitykę kont. W trakcie ruchu między magazynami towar taki księgowany będzie na koncie „towar w drodze”. Odpowiednio rozbudowany plan kont pozwala wykazać go na stanie magazynu, w którym aktualnie jest złożony.

Ruch towarów pomiędzy poszczególnymi miejscami składowania dokumentowany jest za pomocą dowodu MM – przesunięcie międzymagazynowe. Prawidłowo wypełniony pomaga kontrolować obieg towaru między magazynami. Zawiera podstawowe dane: dyspozycję i datę jej wydania, oznaczenie magazynu początkowego i docelowego, numer magazynowy, ID towaru, jego nazwę, ilość, cenę jednostkową i wartość całkowitą. Istotne są również podpisy osoby wydającej dyspozycję oraz wydającej i przyjmującej towar. Oryginał dokumentu przekazywany jest do księgowości, w magazynach zostają natomiast jego kopie.

Istnieje również możliwość stosowania dowodów Mw – wydanie z magazynu i Mp – przyjęcie do magazynu. Wykorzystuje się je często w przesunięciach między odległymi miejscami przechowywania. Stosowane dziś powszechnie systemy elektroniczne pozwalają kontrolować czy ilość towaru wydanego z jednego miejsca zgadza się z ilością przyjętą w drugim. Stworzenie dokumentu Mw w jednym magazynie powoduje wygenerowanie w magazynie docelowym dowodu Mp. Po odbiorze towaru w magazynie docelowym zatwierdza się dokument Mp.

Ważne jest, że za formalną datę przyjęcia towaru uznaje się datę przyjęcia do pierwszego magazynu. Daty wpływu do kolejnych nie mają znaczenia.

Firmy często zwracają uwagę na problematyczność dokumentowania każdego przesunięcia oddzielnie, co w praktyce oznacza codzienne wystawianie dokumentu MM. Okazuje się jednak, że nie jest to wcale konieczne. Ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość rozliczania zbiorczego, np. na koniec okresu rozliczeniowego. Zapis o takiej metodzie rozliczania musi się jednak znaleźć w polityce rachunkowości firmy.

Żadne przepisy prawne nie regulują zasad prowadzenia przesunięć międzymagazynowych ani też gospodarki magazynowej jako całości. Firmy same muszą zadbać o wprowadzenie regulacji wewnętrznych co do zasad prowadzenia obrotu towarowego oraz jego ewidencji. W interesie przedsiębiorcy leży zastosowanie takich rozwiązań, które zapewnią rzetelną sprawozdawczość z uzyskanych wyników finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.