Piekarnie i cukiernie będą miały tańszy gaz

Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od 1 kwietnia piekarnie i cukiernie wykorzystujące do prowadzenia swojej działalności piec ogrzewany paliwem gazowym, będą mogły złożyć wniosek, aby skorzystać z preferencyjnych stawek za gaz. Pomoc ma dotyczyć rachunków obejmujących okres nie wcześniejszy niż kwiecień. Zgodnie z zapowiedzią, maksymalna cena ma utrzymać się na poziomie 200,17 zł/MWh i obowiązywać do grudnia 2023 r.

Tańszy gaz, ale tylko dla spełniających warunki

Nowelizacja ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliwa gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, teraz uwzględnia już wcześniej pominięte piekarnie i cukiernie. Z niższych stawek skorzystać mogą jednak firmy, które spełnią szereg warunków i złożą stosowne wniosek i oświadczenia.

Podstawowym warunkiem, jaki musi spełnić przedsiębiorca, jest brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, zdrowotnych, składek ZUS, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszów Pracy, Emerytur Pomostowych lub Solidarnościowym. Ponadto biznes musi dysponować limitem pomocy de minimis. Wywiązywanie się z tych zobowiązań będzie sprawdzanie na dzień złożenia wniosku.

Chętni do skorzystania ze wsparcia muszą wykazać, że na 31 grudnia 2022 r. ich działalność gospodarcza, według Polskiej Klasyfikacji Działalności oznaczona była kodem 10.71.Z. Dodatkowo przychód z działalności w jednym z 2 miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku, pochodził w co najmniej w 50% ze sprzedaży wyprodukowanego pieczywa lub wyrobów cukierniczych.

Załącznikiem do wniosku musi być również kopia faktury rozliczeniowej za dostarczone paliwa gazowe, a także dokumenty z zakresu pomocy publicznej.

Jak i gdzie składać wniosek

Wniosek o maksymalną cenę paliw gazowych (druk RPG) musi zostać złożony do ZUS wraz ze wskazaniem okresu, na jaki stawka ma być obniżona. Można to zrobić jedynie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i w terminie 30 dni od wystawienia faktury za dostarczanie przez podmiot paliwa gazowe. Każdy wniosek dotyczyć ma tylko jednej faktury, co w praktyce oznacza, że jednorazowe staranie się o dopłatę nie wystarczy i wniosek trzeba będzie ponawiać.

Należy dodać, iż załączone do wniosku oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych oświadczeń. Natomiast w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z wnioskiem, ZUS będzie kontaktował się z przedsiębiorcą telefonicznie lub poprzez PUE ZUS, gdzie też będzie można znaleźć szczegóły całej korespondencji.

W razie decyzji odmownej, wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo odwołania się od decyzji, na piśmie, w ciągu miesiąca od wydania decyzji. Za pośrednictwem ZUS będzie mógł on odwołać się do właściwego sądu, zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania cywilnego.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasad składania wniosku o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (RPG) znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.