PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym powołanym, by umożliwić dofinansowywanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także do realizowania celów pokrewnych związanych z osobami, w stosunku do których orzeczono stopień niepełnosprawności, np. zmniejszania barier oraz polepszenia jakości ich życia, integracji społecznej, czy umożliwienia podjęcia zatrudnienia. Fundusz działa na podstawie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z definicją zawartą w ww. akcie prawnym za osobę niepełnosprawna uważa się osobę, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolność do wykonywania pracy zawodowej. Jednym z kilku, a zarazem największym źródłem finansowania Funduszu są obligatoryjne wpłaty pracodawców zatrudniających powyżej 25 pracowników, u których jednocześnie ilość pracowników niepełnosprawnych jest mniejsza niż 6%. Pozostałe wpływy pochodzą m.in. z samorządów oraz innych organizacji. Środki wypłacane są osobom niepełnosprawnym pośrednio lub bezpośrednio.

O fundusze z PFRON ubiegać się mogą:

 • Pracodawcy na wynagrodzenia dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Ponadto pieniądze te mogą posłużyć do przystosowania miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej, zakup urządzeń i technologii, które ułatwią wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy osoby niepełnosprawnej, zakup oprogramowania przystosowanego do używania przez osoby niepełnosprawne, koszty poniesione w związku z rozpoznaniem przez lekarza medycyny pracy wymienionych potrzeb osób niepełnosprawnych. Osobom takim przysługuje również dłuższy urlop, a środki pozyskane z Funduszu mają zwrócić dodatkowe koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem. Zwrot poniesionych wydatków możliwy jest gdy zostały one poniesione w związku z zatrudnieniem bezrobotnej osoby niepełnosprawnej, która do pracy została skierowana przez urząd pracy lub niepracującej osoby niepełnosprawnej, która samodzielnie poszukuje pracy.
 • Osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, która prowadzi działalność gospodarczą, w celu opłacenia części składek na ubezpieczenia społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wysokość zwrotu uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Uzyskać dotację mogą również osoby, które dopiero chcą rozpocząć prowadzenie własnej firmy. Rozpatrując wniosek PFRON bierze pod uwagę przewidywany efekt ekonomiczny, sytuację rynkową i zapotrzebowanie na oferowane usługi, a także kwalifikację osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o pozyskanie środków.
 • Niepełnosprawny rolnik, na opłacenie części składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
 • Organizacja pozarządowa, na różnego rodzaju formy pomocy dedykowane osobom niepełnosprawnym, w tym na szkolenia, warsztaty, rehabilitację, zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych, wycieczki, czy zajęcia sportowe. Uzyskanie środków z PFRON poprzedzone jest udziałem w konkursie na dotację dla organizacji pozarządowych, a na pieniądze mogą liczyć te z nich, które przedstawią najlepsze projekty i pomysły na ich wydanie.
 • Samorządy powiatowe, na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Ponadto dotacje mogą zostać przyznane na następujące cele:

 • dofinansowanie do działalności gospodarczej lub rolniczej,
 • dofinansowanie kupna sprzętu niezbędnego do rehabilitacji lub leczenia ortopedycznego, a także dostosowania pomieszczeń do realizacji tych celów,
 • dofinansowanie kursów przygotowujących do podjęcia pracy,
 • dofinansowanie do tworzenia i działania warsztatów terapii zawodowej oraz zakładów aktywności zawodowej,
 • współfinansowania projektów systemowych realizowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
 • inne programy PFRON.

Pod koniec 2014 roku weszły w życie przepisy, utrzymujące PFRON jako jednostkę posiadającą osobowość prawną, a także zachowujące zarząd i radę nadzorczą. Wcześniejsze prace legislacyjne zakładały zmianę tej formy, jednak ostatecznie zdecydowano, że dotychczas istniejąca osobowość prawna pozwoli zachować silny i stabilny system zarządzania środkami finansowymi. Na mocy nowelizacji Fundusz został częściowo zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych. Wyłączeniu temu podlegają cele statutowe, za wyjątkiem środków przekazywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.