Podpis faksymile

Faksymile – to wykonana mechanicznie kopia podpisu, której użycie kodeks cywilny dopuszcza w stosunku do dokumentów na okaziciela, a kodeks spółek handlowych w stosunku do akcji. Faksymile jest dokładnym odzwierciedleniem podpisu odręcznego, a wykonany może być za pomocą techniki drukarskiej, fotograficznej, ręcznie lub z pomocą pieczątki. To ostatnie rozwiązanie stosowane jest szczególnie w firmach, w celu uproszczenia i przyspieszenia formalności związanych z podpisywaniem dokumentów. Używa się jej także dla zastąpienia podpisu osoby decyzyjnej czy upoważnionej do dokonywania określonych czynności, w tym do odbierania korespondencji, a także opatrywania podpisem innych dokumentów mniejszej wagi. Faksymile nie jest uregulowane w drodze ustawy, a jego użycie dozwolone jest jedynie w wypadkach, gdy ustawa na to zezwala.

Jeżeli dla ważności danej czynności przewidziana jest forma pisemna, to konieczne jest także opatrzenie takiego pisma własnoręcznym podpisem. Nie ma przy tym konieczności, aby cały dokument został sporządzony ręcznie, a dla zachowania formy prawnej wystarczy złożenie odręcznego podpisu na dokumencie, który w swej treści zawiera oświadczenie woli. Wymóg ten musi być bezwzględnie zachowany. Zgodnie bowiem z orzecznictwem spełniony musi być warunek własnoręczności, który ma jednocześnie funkcję identyfikacyjną. Jedynie własnoręczny podpis, który zawiera określone cechy pisma, jego wygląd i łączenie poszczególnych liter, w drodze analizy grafologicznej pozwala ustalić osobę, która podpis złożyła, a tym samym stwierdzić jego autentyczności. W świetle tej interpretacji faksymile nie zawiera w sobie znamion własnoręczności, a jest jedynie kopią podpisu, który może zostać na dokumencie odciśnięty przez inną osobę.

W związku z powyższym wszelkie dokumenty wymagające formy pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem, w szczególności te zawierające w swej treści oświadczenie woli, nie mogą zostać opatrzone podpisane za pomocą faksymile, gdyż nie spełnia to warunku własnoręcznie złożonego podpisu. Oznacza to, że dokument opatrzony jedynie odciśniętą kopią podpisu jest nieważny i nie powoduje skutków prawnych.

Jedynie w ściśle określonych sytuacjach można użyć odbitego mechanicznie podpisu i nie spowoduje to nieważności dokumentu. Dopuszczalne jest to w przypadku papierów wartościowych na okaziciela, na których ustawa dopuszcza użycie faksymile. Tego rodzaju podpisu można użyć także na akcjach, które dodatkowo poza odtworzonym mechanicznie podpisem zarządu powinny zawierać pieczęć spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.