Słownik biznesowy

Akcyza

Akcyza, zwana zamiennie podatkiem akcyzowym, jest rodzajem podatku pośredniego, czyli takiego, którego ciężar nie jest ponoszony przez podmioty, na które jest on nakładany, ale przez osoby trzecie. Akcyza jest podatkiem od obrotu brutto, pobieranym u importera lub producenta, ale ostatecznie przerzuconym na konsumenta. W związku z tym akcyza zaliczana jest także do podatków konsumpcyjnych, czyli […]

Czytaj dalej 

Urząd pracy

Urząd pracy jest instytucją, która zajmuje się badaniem oraz analizowaniem rynku pracy, pośrednictwem zawodowym dla osób szukających pracy i udzielaniem informacji osobom bezrobotnym.

Czytaj dalej 

Urlop macierzyński

Po naciskach ze strony pracujących matek, zmieniły się na bardziej liberalne przepisy dotyczące urlopów macierzyńskich. Zasiłek macierzyński może być wypłacany nawet przez rok.

Czytaj dalej 

Staż zawodowy

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 nr 9 poz. 1001), staż zawodowy jest praktycznym nabywaniem przez bezrobotnego umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego rodzaju pracy, poprzez realizowanie konkretnych zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Czytaj dalej 

Windykacja

Słowo windykacja pochodzi z łacińskiego „vindicatio” i dosłownie oznacza dochodzenie roszczeń, obronę konieczną i zemstę. Instytucja ta ma na celu odzyskanie rzeczy, które znajdują się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Współcześnie sposób dochodzenia roszczeń określają przepisy, zgodne z którymi windykacja to podejmowanie czynności prawnych, prowadzących do wykonania przez dłużnika jego zobowiązania wobec wierzyciela.

Czytaj dalej 

Spółka europejska

Spółka europejska (SE- Societas Europaea) – jest rodzajem spółki akcyjnej o charakterze europejskim, której akcjonariuszami mogą być spółki z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Czytaj dalej 

Syndyk / Syndyk licencjonowany

Syndyk – to na mocy poprzednio obowiązujących przepisów osoba, która zarządzała majątkiem przedsiębiorcy postawionego w stan upadłości. Do jego kompetencji należało między innymi dzielenie funduszy uzyskanych w trakcie postępowania upadłościowego pomiędzy wierzycieli. Ponadto na czas postępowania pełnił on funkcje kierownicze w przedsiębiorstwie w rozumieniu przepisów o rachunkowości, a także dokonywał czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa […]

Czytaj dalej 

Venture capital

Venture capital – nazwa zamienna dla inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym, znajdującym się w początkowej fazie rozwoju. Polega na finansowaniu innowacyjnych, ale przez to ryzykownych inwestycji. Celem inwestowania takiego kapitału jest zysk wynikający z wartości samego przedsiębiorstwa, a nie z jego działalności usługowej bądź produkcyjnej.

Czytaj dalej 

Spółka handlowa

Spółka handlowa – jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej, powstaje wskutek zawarcia umowy przez co najmniej dwa podmioty. Powstanie, funkcjonowanie, organizację, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych, a także ich rodzaje określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Czytaj dalej 

Sąd arbitrażowy

Sąd arbitrażowy jest metodą rozwiązywania sporów bez udziału sądów powszechnych, a kompetencje sądu powierzone są bezstronnemu specjaliście. Metoda ta jest alternatywą dla długotrwałych i kosztownych procesów sądowych, ponadto cechuje ją poufność postępowania, które w przypadku sporów w sądach gospodarczych są jawne. Wybór arbitrów należy do stron, które do dyspozycji mają listę specjalistów w poszczególnych, wąskich […]

Czytaj dalej 

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza jest jednostką organizacji samorządu gospodarczego, czyli grupy osób prowadzących działalność gospodarczą. Podmiot ten działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz.195).

Czytaj dalej 

Spółka cicha

Spółka cicha jest formą działalność gospodarczej, w której jeden ze wspólników (wspólnik cichy), wnosi wkład majątkowy lub rzeczowy, czasem także w postaci pracy własnej, na rzecz drugiego wspólnika (jawnego), który prowadzi przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową w imieniu własnym. Wspólnik cichy uczestniczy w zyskach z tej działalności w zamian za wniesiony wkład, nie przysługują mu […]

Czytaj dalej 

Rada nadzorcza

Rada nadzorcza jest organem wybieranym przez Walne Zgromadzenie, składającym się z co najmniej pięciu członków. Jej obowiązkiem jest między innymi sprawowanie stałego nadzoru nad wykonywaniem swoich obowiązków przez różnego rodzaju spółki i spółdzielnie.

Czytaj dalej 

Związek zawodowy

Związkiem zawodowym nazywana jest organizacja społeczna zrzeszająca pracowników, pracowników, powołana w celu reprezentowania ich zbiorowych i indywidualnych praw i interesów socjalnych. Ich zadaniem jest również ochrona moralności, godności oraz negocjacja warunków pracy, stawek wynagrodzenia itp. z pracodawcami i państwem.

Czytaj dalej 

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy jest wkładem wnoszonym przez wspólników przy zakładaniu spółki. Jego wysokość może być zmieniana w trakcie działalności spółki, jednak musi być zgodna z danymi widniejącymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, umową spółki i jej statutem.

Czytaj dalej