Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy jest wkładem wnoszonym przez wspólników przy zakładaniu spółki. Jego wysokość może być zmieniana w trakcie działalności spółki, jednak musi być zgodna z danymi widniejącymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, umową spółki i jej statutem.

W większości krajów europejskich minimalna wysokość kapitału zakładowego określana jest dla poszczególnego rodzajów spółek. W Polsce zgodnie z Kodeksem spółek handlowych jego dolna granica wynosi:

W innych niż spółki prawa handlowego rodzajach prowadzenia działalności wartość kapitału zakładowego wynosi:

 • 30.000 euro dla spółdzielni europejskich,
 • 120.000 euro dla spółek europejskich.

Sposób tworzenia kapitału zakładowego różni się w zależności od rodzaju spółki. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może powstać poprzez:

 • wniesienie przez poszczególnych wspólników wartości pieniężnych lub aportowych których suma równa jest wysokości określonego kapitału zakładowego,
 • podniesienie jego wysokości poprzez ustanowienie nowych udziałów,
 • przekształcenie kapitału akcyjnego w udziałowy,
 • zysk przeznaczony na umorzenie udziałów,
 • dopłatę do kapitału udziałowego.

Tworzenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej może powstawać:

 • poprzez przekształcenie kapitału udziałowego w akcyjny,
 • z zysku netto do podziału na pokrycie umorzenia akcji,
 • jako równowartość wyemitowanych akcji w cenie nominalnej, opłaconych gotówką lub aportem.

Brak pokrycia lub niepełne pokrycie kapitału zakładowego rodzi konsekwencje po stronie wspólników. Należą do nich:

 • Konieczność podjęcia decyzji o dalszej działalności spółki, jeśli bilans wykazał stratę przekraczającą sumę kapitału zapasowego oraz połowę kapitału zakładowego. W tym celu konieczne jest zwołanie walnego zgromadzenia wspólników.
 • Zgłoszenie wniosku o upadłość przedsiębiorstwa, jeśli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie bieżących zobowiązań. Nie dotrzymanie tego obowiązku może grozić sankcjami karnymi oraz pozbawieniem prawa do wykonywania działalności gospodarczej.
 • Zakaz dokonywania wypłat z majątku przedsiębiorstwa na rzecz wspólników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.