Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest spółką prawa handlowego, mającą charakter kapitałowy. Kapitał zakładowy w tego rodzaju spółce składa się z wkładów założycieli, którzy następnie otrzymują akcje. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, lecz ponoszą ryzyko lokaty kapitału wyłącznie do wysokości ceny nabycia akcji oraz czerpią zyski z tytułu dywidendy albo zyski kapitałowe, które osiągane są po sprzedaży akcji po wyższej cenie niż cena ich zakupu.

Spółkę akcyjną może założyć jedna osoba bądź kilka osób. Jej statut należy sporządzić w formie aktu notarialnego. Spółka akcyjna, będąc rodzajem spółki kapitałowej, za wszelkie zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem. Kapitał akcyjny jest dzielony na akcje o równej wartości nominalnej, które zaliczane są do papierów wartościowych. Jego minimalna wartość wynosi 100 000 zł. Akcja stanowi podstawę nabycia praw akcjonariusza, wspólnika. Może mieć ona charakter na okaziciela lub imienny, uprzywilejowany do prawa głosu bądź zwykły, podziału majątku (w razie likwidacji tejże spółki) czy dywidendy.

Spółka akcyjna to forma działalności przeznaczona dla prowadzenia średnich bądź dużych przedsiębiorstw. Władzami spółki akcyjne są: zarząd, zgromadzenie wspólników (zwyczajne lub nadzwyczajne) oraz rada nadzorcza.

Cechy spółki akcyjnej:

  • osobowość prawna tego rodzaju spółki oddzielona jest od osobowości prawnej jej właścicieli, akcjonariuszy
  • umowa spółki wymaga aktu notarialnego
  • minimalny kapitał zakładowy to 100 000 zł
  • akcjonariusze nie są odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki
  • spółka akcyjna widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • najważniejsze w tego rodzaju spółce są akcje, czyli udziały w spółce, posiadające równą wartość, nie niższą niż 1 grosz

Etapy tworzenia spółki akcyjnej:

  1. Zawarcie tzw. aktu założycielskiego spółki przez samych założycieli lub w drodze publicznej subskrypcji, a także sporządzenie jej statutu.
  2. Dokonanie pokrycia kapitału zakładowego.
  3. Powołanie organów spółki zarządu oraz rady nadzorczej.
  4. Dokonanie wpisu do KRS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.