Spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) jest spółką kapitałową, która działa w oparciu o Kodeks spółek handlowych. Jej statut sporządzany jest w formie aktu notarialnego z inicjatywy jednej lub kilku osób. Odpowiedzialność wspólników ograniczona jest wyłącznie do wysokości wniesionych przez nich wkładów (w postaci gotówki, praw do np. znaków towarowych bądź patentów, a także rzeczy, np. maszyn). Utworzenie tego rodzaju spółki kapitałowej jest kosztowne i bardziej skomplikowane niż spółki jawnej czy cywilnej. Koszt związany z zawarciem umowy spółki z o. o. w formie aktu notarialnego zależy od wysokości kapitału zakładowego spółki.

Cechy spółki z o. o.:

 • posiadanie osobowości prawnej
 • umowa spółki musi być zawierana w postaci aktu notarialnego
 • założyć ją może jedna lub kilka osób (osoby fizyczne, prawne, osobowe spółki handlowe)
 • wspólnicy (założyciele) nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki z o. o., są odpowiedzialni wyłącznie do wysokości wniesionego wkładu
 • celem jej założenia może być wszelka działalność, na którą zezwala prawo (w tym nie tylko działalność gospodarcza)
 • prowadzenie pełnej księgowości
 • dowolnie wybrana nazwa tego rodzaju spółki musi posiadać obowiązkowy dopisek: spółka z o. o.
 • minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł.
 • udziały w tego rodzaju spółce mogą, lecz nie muszą być równe, a ich wartość nie może być niższa niż 50 zł.
 • jej powstanie wymaga: zawarcia umowy spółki, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, wniesienia przez wspólników ich wkładów, powołania zarządu oraz rady nadzorczej spółki
 • organami w spółce z o. o. są: zgromadzenie wspólników (najwyższy organ), zarząd, rada nadzorcza i komisja rewizyjna
 • elementami niezbędnymi do zawarcia umowy tej spółki są: nazwa spółki, dane teleadresowe, wysokość kapitału zakładowego, przedmiot działalności, liczba i wartość nominalna udziałów wszystkich wspólników firmy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.