Słownik biznesowy

Spółdzielnia

Spółdzielnia – rodzaj podmiotu gospodarczego, regulowanego przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 roku prawo spółdzielcze, który posiada osobowość prawną i powstaje w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, których ilość nie jest ograniczona i może być zmienna. Dzięki funduszowi udziałowemu spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w interesie swoich członków. Może być to działalność […]

Czytaj dalej 

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo–akcyjna – rodzaj spółki osobowej, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Cechą wyróżniającą ten rodzaj spółki jest występowanie w niej co najmniej jednego komplementariusza, którego odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest nieograniczona, i co najmniej jednego akcjonariusza. Przepisy dotyczące spółki komandytowo –akcyjnej zawarte są Dziale IV Kodeksu spółek handlowych.

Czytaj dalej 

Spółka partnerska

Spółka partnerska – jest rodzajem spółki osobowej, powstałej w wyniku współpracy co najmniej dwóch parterów wykonujących wolny zawód. Spółka prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Niedopuszczalne jest więc tworzenie spółek partnerskich w celach innych niż wykonywanie wolnego zawodu.

Czytaj dalej 

Spółka cywilna

Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym […]

Czytaj dalej 

Kontrakt menedżerski

Kontrakt menedżerski to specyficzna forma zatrudnienia, należąca do nienazwanych umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że nie jest ona bezpośrednio uregulowana przepisami obowiązującego prawa cywilnego, kodeksu pracy itd.

Czytaj dalej 

Osoba prawna

Osoba prawna to jednostka organizacyjna, czyli trwałe zespolenie grupy ludzi i środków materialnych, powołanych w celu zrealizowania określonych zadań, która może być przedmiotem stosunków cywilnoprawnych. Osobą prawną jest również Skarb Państwa. Wyposażona jest w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Czytaj dalej 

Podatek liniowy

Podatek liniowy zwany inaczej płaskim (ang. flat tax), jest jedną z metod obliczania podatku, zgodnie z którą wysokość należnego podatku jest proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Ten rodzaj opodatkowania stosowany jest w obliczaniu podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość podatku liniowego jest w tym wypadku wartością stałą i […]

Czytaj dalej 

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

CIT – (Corporate Income Tax), podatek dochodowy od osób prawnych; podatek odprowadzany od dochodów spółek i innych osób prawnych, czyli jednostek organizacyjnych, posiadających osobowość prawną której przysługuje zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. CIT jest rodzajem podatku bezpośredniego.

Czytaj dalej 

Kasa fiskalna

Kasa rejestrująca, powszechnie nazywana fiskalną, jest elektronicznym urządzeniem rejestrującym, które służy do prowadzenia zapisu obrotu oraz kwot podatku należnego ze sprzedaży. Rodzaje kas stosowanych w Polsce posiadają pamięć fiskalną, typu OTP (one time programing). Ponadto każda z nich posiada unikalny numer. W pamięci kasy rejestrującej na zakończenie doby, zapisywane są informacje o wysokości kwot netto, […]

Czytaj dalej 

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa – jeden z rodzajów spółki osobowej, określonej przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Dz.U.2013.1030). Jej celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, jest nim komplementariusz, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest […]

Czytaj dalej 

Inspektor BHP

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest bardzo ważnym elementem, nie tylko w zakładach przemysłowych., ale także w innych firmach. Przestrzeganie przepisów BHP w skuteczny sposób może zapobiec wielu wypadkom, prowadzącym do utraty zdrowia, a niekiedy także śmierci. Dlatego też nie powinny być one lekceważone. Nad ich przestrzeganiem powinien natomiast czuwać inspektor BHP.

Czytaj dalej 

Mobbing

Mobbing – o zjawisku mobbingu mówić można w dwóch aspektach. Pierwszym jest aspekt psychologiczny, i polega on na stosowaniu formy przemocy psychicznej w sposób systematyczny, wobec osoby lub grupy osób przez pracowników, współpracowników czy podwładnych. Pojęcie to znalazło także swoje miejsce w kodeksie pracy, co było spowodowane koniecznością dostosowania polskich regulacji do norm europejskich. W […]

Czytaj dalej 

Medycyna pracy

Medycyna pracy jest dziedziną, zajmującą się badaniem wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników, diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób zawodowych. Lekarze medycyny pracy zajmują się także wykonywaniem badań okresowych, wstępnych czy kontrolnych pracowników, których koszty zobowiązany jest pokrywać pracodawca.

Czytaj dalej 

Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe, czyli tzw. Syndrom Burn Out – jest efektem ubocznym związanym z chronicznym stresem występującym w pracy, najczęściej polegającej na stałym kontakcie z ludźmi, w tym z klientami. Wypalenie stanowi reakcję organizmu na długotrwałe, intensywne zaangażowanie emocjonalne w ich sprawy.

Czytaj dalej 

Kodeks pracy

Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1988 r., Nr 21, poz. 94), akt normatywny, będący zbirem przepisów dotyczących szeroko pojętych praw i obowiązków związanych ze stosunkiem pracy.

Czytaj dalej