Spółka partnerska

Spółka partnerska – jest rodzajem spółki osobowej, powstałej w wyniku współpracy co najmniej dwóch parterów wykonujących wolny zawód. Spółka prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Niedopuszczalne jest więc tworzenie spółek partnerskich w celach innych niż wykonywanie wolnego zawodu.

Wspólnikami spółki partnerskiej (partnerami) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które wykonują jeden z wolnych zawodów, określonych w art. 88 kodeksu spółek handlowych. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest solidarna, jednak partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania innych wspólników.

Umowa spółki powinna być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Musi zawierać informacje o rodzaju wolnego zawodu wykonywanego w ramach spółki, przedmiocie działalności spółki, imionach i nazwiskach partnerów, firmie i siedzibie spółki, określenie wkładów wnoszonych do niej przez każdego ze wspólników oraz ich wysokości.

Spółka wymaga ujawniania w Krajowym Rejestrze Sądowym i powstaje w chwili wpisu do tego rejestru. Firma, czyli nazwa spółki powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego ze wspólników, z dodatkowym oznaczeniem „partner”, „partnerzy” lub „spółka partnerska” i określeniem wolnego zawodu jaki jest wykonywany w ramach spółki.

Spółka partnerska może zostać rozwiązania z kilku powodów. Przede wszystkim jeśli zachodzą przyczyny określone w umowie spółki. Ponadto o rozwiązaniu mogą zadecydować partnerzy, podejmując jednogłośnie stosowną uchwałę. Rozwiązanie jest tez następstwem ogłoszenia upadłości spółki, czy utraty przez wszystkich partnerów uprawnień do wykonywania wolnego zawodu. Jeśli w spółce pozostaje tylko jeden wspólnik, mogący wykonywać wolny zawód, to rozwiązanie spółki następuje najpóźniej po roku od dnia wystąpienia powyższych okoliczności. Śmierć partnera, wypowiedzenie umowy spółki przez partnera bądź wierzyciela partnera, a także orzeczenie sądu skutkują rozwiązaniem spółki.

Spółka partnerska jest stosunkowo młodym tworem na gruncie polskiego prawa. Została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2001 roku mocą ustawy Kodeks spółek handlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.