Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości to jednostka organizacyjna, będą kompleksem gospodarczym, o różnej formie prawnej, utworzona w celu wspierania przedsiębiorczości. W swojej ofercie inkubatory posiadają nieruchomości z dostępnymi lokalami, a także usługi wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa.

Działanie inkubatorów koncentruje się na pomaganiu w rozwoju firm, optymalizacji warunków ich funkcjonowania i pomocy we wdrażaniu nowych technologii. W zakresie działań oferowanych przez taką jednostkę mogą się znaleźć:

 • doradztwo w zakresie finansów, ekonomii, prawa, organizacji i patentów,
 • pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania,
 • tworzenie właściwego środowiska niezbędnego do podjęcia działalności gospodarczej, w tym w szczególności do wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych,
 • pomoc w kontaktach z instytucjami naukowymi w celu oceny tych przedsięwzięć,
 • udostępnienie lokalu dla firmy na preferencyjnych warunkach czynszowych, które rosną wraz z pobytem firmy inkubatorze i jej rozwojem,
 • obsługa administracyjno-biurowa,
 • szkolenia,
 • dostęp do infrastruktury technicznej i serwisowej,
 • dostęp do lokalnych sieci biznesowych,
 • promocja przedsiębiorcy.

Zależnie od grupy docelowej, do jakiej kierowana jest oferta, można wyróżnić kilka kategorii tego typu instytucji:

 • inkubatory wspierające młodych przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
 • inkubatory wspierające pomysły studentów i młodzieży,
 • inkubatory zajmujące się świadczeniem pomocy na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

Działania inkubatorów mogą mieć bardzo szeroki zakres, jednak zawsze będą one wyspecjalizowane, przemyślane i dostosowane do konkretnej sytuacji. Szczególna uwagę przykładana jest do udzielania pomocy firmom o charakterze innowacyjnym. Wsparcie oferuje się przedsiębiorcom na początkowym etapie ich wchodzenia na rynek, a w zależności od charakteru współpracy, właściwości danego przedsięwzięcia, a także statutu i zasad ustalonych w inkubatorze, współpraca ta może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Z perspektywy przedsiębiorcy istotna jest również właściwa selekcja rezydentów inkubatora, którzy w ramach wzajemnej pomocy mogą świadczyć swoje usługi. Działalność inkubatorów jest w dużym stopniu finansowana ze środków unijnych.

Istnieje kilka rodzajów inkubatorów przedsiębiorczości, wśród nich akademickie, społeczne, technologiczne, czy naukowo-badawcze.

Pierwszy typ to jednostki tworzone przez uczelnie wyższe, zgodnie z zapisami ustawy o szkolnictwie wyższym. Ich celem jest lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego uczelni, a także przenoszenie i stosowanie wyników tych działań w gospodarce. Ponadto ich funkcją jest wspieranie działalności gospodarczej środowiska akademickiego, w tym pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami. Wśród akademickich inkubatorów przedsiębiorczości można ponadto wyróżnić takie, które zajmują się preinkubacją, czyli wsparciem dla osób, które działalność gospodarczą dopiero chcą założyć, a także te świadczące pomoc na zasadzie inkubacji, czyli wobec podmiotów już istniejących na rynku.

Inkubatory społeczne natomiast powstają z inicjatywy samorządów lub organizacji pozarządowych. W ramach prowadzonych przez nich działań wsparcie doradcze, szkoleniowe i infrastrukturalne uzyskać mogą podmioty ekonomii społecznej, których celem jest wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, a także osoby zainteresowane działalnością na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

Inkubatory technologiczne, niejednokrotnie przybierający formę parków technologicznych, bądź naukowo–technologicznych, to jednostki zajmujące się umożliwieniem przepływania informacji i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Działające w ich obrębie inkubatory wspierają małych i średnich przedsiębiorców w zakresie wprowadzania na rynek nowych technologii.

Inkubatory naukowe z kolei, zajmują się promowaniem i wdrażaniem projektów innowacyjnych i konkurencyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.