Lobbing

Wielość ujęć definicyjnych lobbingu sprawia, że pojęciu temu towarzyszy dużo znaczeń i interpretacji. Mając na względzie definicję ikony w dziedzinie marketingu – Philipa Kotlera, można stwierdzić, iż lobbing stanowi kontaktowanie się i przekonywanie członków ciał ustawodawczych i urzędników do określonych rozwiązań prawnych i administracyjnych. Inni badacze przedmiotu lobbing określają jako pełen zestaw technik wpływania na proces decyzyjny, które polegają na przekonywaniu przedstawicieli władz państwowych do określonych rozwiązań prawnych, administracyjnych, problemowych.

Kluczowe w definicji lobbingu jest oddziaływanie na siebie w procesie komunikacji dwóch elementów: podmiotów lobbujących, a także instytucji władzy publicznej. Treść lobbingu stanowi wymiana informacji. Lobbing bardzo często bywa postrzegany jako kanał pomiędzy władzą a podmiotami rynkowymi, bądź władzą a społeczeństwem. Należy nadmienić, że wielu traktuje lobbing jako narzędzie wpływu/zarządzania marketingowego. W tym znaczeniu stanowi on proces oddziaływania celowego, trwałego i świadomego, przez co odgrywa znacząca role w PR przedsiębiorstwa.

Wiele definicji lobbingu zawiera i łączy w sobie następujące treści :

  • oddziaływanie na decyzje określonego adresata,
  • wpływanie na proces decyzyjny o charakterze działania nakierowanego na konkretny, mierzalny efekt,
  • dokonywanie w przekazie komunikacyjnym wyboru niezbędnych narzędzi i techniki PR,
  • zgodność lobbingu z normami prawnymi oraz zasadami etycznymi.

Lobbing wpływa na kierownictwo firmy w promowaniu odpowiednich zachowań. Wyróżnia się dwie metody lobbingu: bezpośredni i pośredni. W ramach lobbingu bezpośredniego znajduje się lobbing: pisany oraz personalny. Lobbing pisany stanowią np. dane statystyczne, listy, e – maile, faksy. Z kolei lobbing personalny to m.in. konferencje prasowe, wystąpienia publiczne, przesłuchania w komisjach czy networking. Lobbing obejmuje mobilizowanie opinii publicznej (w postaci np. wywiadów, demonstrancji), aktorów publicznych (m.in. liderzy, politycy), osoby trzecie (m.in. przyjaciele, znajomi) oraz naukę (sponsoring, publikacje stanowisk).

Zdaniem A. Surdeja lobbing to modyfikacja podejmowanych decyzji lub polityk publicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.