Zysk

Zysk – dodatni wynik finansowy, nadwyżka sprzedaży nad ogólnymi wydatkami, stanowiąca realny zarobek przedsiębiorstwa, który uzyskuje się przez odjęcie kosztów od przychodów. Jest on przedmiotem materialnego zainteresowania, a także źródłem dochodów właścicieli, załogi przedsiębiorstwa oraz samofinansowania rozwoju.

Zysk to posiadająca charakter względny wartość ekstensywna, która nie jest w stanie określić bezpośrednio efektywności inwestowania i gospodarowania. Stanowi natomiast wskaźnik pozwalający na określenie tego czy dana działalność gospodarcza jest opłacalna, czy też nie.

Zysk to podstawa inwestowania oraz rozwoju firmy. Stanowi on swego rodzaju wynagrodzenie za zaangażowanie przedsiębiorstwa i jego zasobów w warunkach ryzyka oraz w celu zaspokojenia potrzeb klientów.

Rodzaje zysku:

  • zysk brutto, czyli różnica między przychodami netto pochodzącymi ze sprzedaży a kosztami sprzedawanych produktów. Koszty te są zmienne i są one ponoszone za każdym razem przy produkcji. Tego rodzaju zysk pokazuje wkład każdego sprzedanego z osobna produktu w całościowy i końcowy wynik finansowy przedsiębiorstwa.
  • zysk netto, czyli marża naliczana ze sprzedaży produktu wraz z rabatem, uzyskiwana po odliczeniu kosztów działalności oraz podatków. Zysk netto jest rzeczywistym miernikiem opłacalności, stanowiąc nadwyżkę, która pozostaje po odjęciu wszystkich kosztów. Jest to również różnica między kosztem całkowitym a przychodem ze sprzedaży.
  • zysk kapitałowy, czyli wzrost wartości samego kapitału np. po wzroście cen posiadanych papierów wartościowych.
  • zysk ekonomiczny, czyli zysk księgowy pomniejszony o wartość odsetek kapitałowych, które można uzyskać, wypożyczając np. równowartość kosztów objętych przeciętnym oprocentowaniem kredytów w tym samym okresie.
  • księgowy zysk przedsiębiorstwa – jest on równy wynikowi finansowemu, który oblicza się z rachunku zysków i strat firmy.
  • normalny zysk przedsiębiorstwa – występuje on wtedy, kiedy zysk ekonomiczny wynosi 0. Firma nie tworzy wówczas rzeczywistej wartości dodatniej.
  • zysk operacyjny, czyli taki, który nie uwzględnia dochodów oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem rynku pieniężnego, podatku dochodowego, a także sald strat i zysków nadzwyczajnych.
  • zysk nadzwyczajny – powstaje on w wyniku trudnych do przewidzenia zdarzeń, niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia firmy oraz poza działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, takich jak np. skutki zdarzeń losowych.

Źródłami powstawania zysku są: innowacyjność, przedsiębiorczość, wykorzystanie pozycji monopolistycznej przez przedsiębiorstwo, eksploatacja siły roboczej bądź innych czynników produkcji, korzystne przypadki losowe.

W kształtowaniu zysku największą rolę odgrywa sprzedaż. Innymi istotnymi czynnikami oddziałującymi na koszty oraz sprzedaż są te o charakterze wewnętrznym (m.in. zasoby ludzkie i materialne, jakość zarządzania) i zewnętrznym (np. koniunktura, sytuacja w branży, polityka makroekonomiczna, inflacja).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.