Przychód

Przychód jest nazwą stosowaną do określenia finansów wpływających do przedsiębiorstwa z tytułu sprzedaży oferowanych w okresie rozliczeniowym produktów, dóbr, usług netto (bez podatku VAT) lub innych czynności, które są podstawową działalnością danego przedsiębiorstwa.

Przychodem nazywamy również przypływy prowadzące do uzyskania dochodu. Te otrzymane przysporzenia majątkowe o trwałym charakterze powodują obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Wyróżniamy 3 rodzaje przychodów:

  • całkowity (suma ilości sprzedanych produktów oraz uzyskanych za nie cen),
  • przeciętny (odnosi się do konkretnego produktu i jest relacją przychodu całkowitego, który uzyskuje się ze sprzedaży tego produktu w stosunku do ilości sprzedanych jednostek produktu)
  • krańcowy (przyrost przychodu całkowitego, który uzyskiwany jest ze zwiększenia sprzedaży o jednostkę danego produktu lub danej usługi).

Według art. 12 ust. 1 do przychodu zalicza się przede wszystkim:

  • odliczony bądź zwrócony podatek od usług i towarów
  • świadczenia, rzeczy i prawa o charakterze nieodpłatnym albo częściowo odpłatnym
  • otrzymane pieniądze, wartości pieniężne za sprzedane usługi oraz produkty

Przychodu nie stanowią: wkłady własne akcjonariuszy i uzyskane kredyty.

Przychód uzyskany lub należny, określany jako należny wpływ wartości, korzyści materialnych uzyskiwany jest z:

  • prowadzonej działalności gospodarczej
  • nieruchomości (w tym również ze sprzedaży tej nieruchomości)
  • pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, a także spółdzielczego stosunku pracy
  • działalności wykonywanej osobiście

Wysokość przychodów danego przedsiębiorstwa nie odzwierciedla jego rzeczywistej sytuacji finansowej. Głównym wskaźnikiem tego rodzaju oceny jest dochód, nie przychód.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.