Podatek VAT

Podatek od towarów i usług (VAT od ang. – Value Added Tax) – stanowi główne źródło dochodów budżetu państwa. Podatek VAT został wprowadzony w Polsce ustawą z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Od 1 maja 2004 r. reguluje go ustawa z 11 marca o podatku od towarów i usług. Zmiana ustawy regulującej była koniecznością ze względu na wejście Polski do Unii Europejskiej. Zmiany te dotyczyły głównie handlu wewnątrz wspólnoty i nie miały żadnego wpływu na podatników zajmujących się sprzedażą usług i towarów w kraju. Aby VAT nie stał się narzędziem utrudniającym swobodny przepływ towarów w ramach UE, w prawie wspólnotowym istnieją zasady regulujące ten podatek.

Najważniejsze z nich to:

  • neutralność – oznaczająca, że ciężar ekonomiczny tego podatku ponosi wyłącznie ostateczny konsument towaru lub usługi.
  • powszechność – występująca na dwóch płaszczyznach: jako obciążenie podatkiem od towarów i usług każdego etapu obrotu towarem lub usługą oraz obciążenie tym podatkiem możliwie szerokiego katalogu dóbr i usług.
  • zasada unikania podwójnego opodatkowania oraz braku opodatkowania – oznacza dążenie do jednokrotnego opodatkowania tej samej fazy obrotu.
  • zasada zachowania konkurencji – mająca na celu zapewnienie podatnikom działającym w różnych państwach członkowskich tych samych warunków opodatkowania.

Podatek naliczany jest od kwoty towaru lub usługi jeszcze bez podatku (netto), następnie dolicza się do tej sumy daną wartość VAT co ostatecznie tworzy kwotę brutto. Zatem cena produktu lub usługi to wartość towaru oraz wartość podatku. Podatek VAT jest płacony przez przedsiębiorców od uzyskanego obrotu (sprzedaży). Różne typy usług i towarów są objęte różnymi stawkami (wynoszą one 22 proc., 7 proc., 0 proc.) VAT 7-procentowemu opodatkowaniu podlega wiele produktów takich jak, żywność, leki, zabawki czy książki. Niektóre towary lub usługi mogą być zwolnione z opodatkowania VATem.

Podatnikami od towarów i usług są osoby prawne, niemające osobowości prawnej jednostki organizacyjne, osoby fizyczne zajmujące się samodzielnie działalnością gospodarczą.

Opodatkowaniu od towarów i usług podlega eksport towarów, import towarów, odpłatna dostawa towaru i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.