Rada nadzorcza

Rada nadzorcza jest organem wybieranym przez Walne Zgromadzenie, składającym się z co najmniej pięciu członków. Jej obowiązkiem jest między innymi sprawowanie stałego nadzoru nad wykonywaniem swoich obowiązków przez różnego rodzaju spółki i spółdzielnie. Tryb powoływania rady nadzorczej ustalany jest w statusie poszczególnych organizacji. Wśród członków rady nadzorczej nie mogą się znaleźć członkowie zarządu, likwidatorzy, czy pracownicy spółki. Do kompetencji rady należy również między innymi powoływanie i odwoływanie kierownictw przedsiębiorców, przyjmowanie sprawozdań finansowych i podejmowaniem decyzji o inwestycjach.

Do szczegółowych zadań rady nadzorczej należy:

 • badane poprawności decyzji podejmowanych przez pozostałe organy spółki,
 • powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
 • badanie rachunku zysków i strat, a także poprawności bilansu finansowego z zapisami ksiąg rachunkowych,
 • zatwierdzanie planów działania spółek,
 • kontrolowanie sprawozdań zarządu w zakresie podziału zysków i pokrycia strat, składanie corocznych sprawozdań z kontroli walnemu zgromadzeniu,
 • zawieszanie poszczególnych członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej do wykonywania zadań w zastępstwie tych członków,
 • nabywanie nieruchomości, ich udziałów, a także ich zbywanie,
 • reprezentacja spółki w sytuacji sprzeczności interesów lub w umowach spółki z członkami zarządu,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych.

Radę nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych charakteryzuje:

 • konieczność jej powołania w przypadku spółek, w których kapitał zakładowy jest większy niż 500 000 złotych, i liczbie wspólników większej niż 25 osób,
 • jest ona organem nadzoru,
 • posiada prawo dokonywania zaleceń pokontrolnych,
 • w jej składzie mogą znaleźć się zarówno wspólnicy jak i osoby spoza spółki,
 • w radzie nie mogą zasiadać członkowie zarządu, prokurent, ani radca prawny, których jest zatrudniony w spółce na umowę o pracę,
 • rada działa w spółce przez cały czas,
 • kadencja rady trwa jeden rok.

W przypadku spółek akcyjnych:

 • jej istnienie jest obligatoryjne,
 • rada jest organem kolegialnym, który składa się z co najmniej 3 członków,
 • rada opiniuje sprawozdania przygotowane przez zarząd,
 • rada reprezentuje spółkę, kiedy członek zarządu nie może tego zrobić,
 • spółka może uchwalić regulamin obradowania rady,
 • rada ma prawo do zawieszenia członków zarządu w ich obowiązkach, i w tej sytuacji zastępuje go jeden z członków rady. Zastępstwo takie może trwać maksymalnie 3 miesiące,
 • na niektóre czynności zarządu rada nadzorcza musi wyrazić zgodę, dotyczy to np. wypłaty zaliczek na poczet dywidendy,
 • kadencja rady może trwać nie więcej niż 5 lat,
 • jej zwoływanie powinno się odbywać nie rzadziej niż 3 razy w roku obrotowym,
 • posiedzenia rady zwołuje jej przewodniczący, a w niektórych sytuacjach takie uprawnienia mają także członkowie rady.

Rada nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorczo lub poprzez delegowanie indywidualnych przedstawicieli do wykonywania poszczególnych zadań nadzorczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.