Krok 1. Rejestracja przedsiębiorcy w Urzędzie Gminy/Miasta

Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw znowelizowała przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późniejszymi
zmianami)

Wszystkie ww. zmiany ustaw mają prowadzić do realnej możliwości zakładania firmy w tzw. „jednym okienku”.

Osoba fizyczna zamierzająca założyć własną działalność gospodarczą zobowiązana jest do wypełnienia jednego wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki i złożenia go we właściwym dla swojego zamieszkania Urzędzie Gminy/ Miasta – lub prostszą drogą – wniosek możesz wypełnić online poprzez elektroniczny formularz CEIDG.

Zgodnie a nowymi przepisami wniosek powinien zawierać:

  • Oznaczenie przedsiębiorcy (jego imię i nazwisko przedsiębiorcy lub inne określenie nazwy firmy np. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Complex, Paweł Nowak)
  • Numer ewidencyjny PESEL oraz NIP przedsiębiorcy (o ile takowe posiada);
  • Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego;
  • Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
  • Wybór formy opodatkowania działalności;
  • Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (co do zasady dzień złożenia wniosku lub późniejszy);
  • Numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy (o ile takowe posiada).

Opłata za dokonanie wpisu do ewidencji została całkowicie zniesiona (wpis jest bezpłatny).

W przeciwieństwie do starych przepisów wniosek CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o:

  • przyznanie numeru REGON,
  • rejestrację, nadanie NIP-u i wybór formy opodatkowania w Urzędzie Skarbowym,
  • zgłoszenie płatnika składek do ZUS lub oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS.

Dzięki temu założenie firmy wymaga mniejszej liczby formalności i zajmuje mniej czasu. Poprzednio, każdą ze spraw należało załatwić oddzielnie w odpowiednim dla niej urzędzie.

Linki:

Wniosek można złożyć osobiście, pisemnie – listem poleconym z potwierdzonym przez notariusza podpisem, lub drogą elektroniczną – w tym przypadku obowiązkiem będzie posiadania podpisu elektronicznego, a w przypadku jego braku udanie się do Urzędu Gminy i osobiste podpisanie wniosku.

Po otrzymaniu wniosku organ Gminy zobowiązany jest do dokonania natychmiastowego wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Od dnia złożenia wniosku przedsiębiorca może rozpocząć prowadzenia własnej firmy, wszystkie dane w systemie pojawiają się automatycznie.

Uwaga: Osoby chcące  zarejestrować spółkę cywilną, mimo złożenia ww. wniosku w urzędzie gminy, muszą dodatkowo złożyć NIP-2 oraz NIP-D, jeśli są płatnikami podatku VAT.

Krok 2. Reglamentacja działalności gospodarczej

rejestracja firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *