Dochód

Dochód jest bardzo często mylony z przychodem, są to jednak dwa kompletnie odmienne pojęcia. Dochód możemy zdefiniować, w uproszczeniu, jako różnicę pomiędzy uzyskanym przychodem a poniesionymi kosztami. Jest to bardzo ważna miara opisująca wynik finansowy przedsiębiorstwa.

O dochodzie możemy rozmawiać w ujęciu:

  • mikroekonomicznym, wtedy dotyczy on głownie gospodarstw domowych,
  • makroekonomicznym, gdzie wyróżniamy na przykład dochód narodowy.

Dochód gospodarstw domowych jest istotnym czynnikiem z punktu widzenia przedsiębiorcy, ponieważ stanowi on o sile nabywczej jednostek, a co za tym idzie wpływa na sytuację na rynku i kształtowanie się popytu.

Na podstawie dochodu obliczana jest np. wysokość podatków dla osób fizycznych, w tym przypadku dochód definiujemy jako nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Gdy suma kosztów uzyskania przychodów przekroczy sumę przychodów, mówimy o zjawisku nazywanym stratą.

Możemy także dokonać podziału na:

  • dochody brutto, czyli przed opodatkowaniem,
  • dochody netto, po odliczeniu odpowiednich podatków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.