Przedsiębiorca

Przedsiębiorca jest to osoba prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego oraz osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą albo zawodową we własnym imieniu.

Przedsiębiorca, czyli człowiek tworzący przedsiębiorstwo bądź obejmujący nad nim kontrolę musi wprowadzać do niego postęp techniczny oraz nowe wyroby, zdobywać nowe rynki zbytu, a także podejmować decyzje organizacyjne, które dotyczą połączeń produktów. Warunkiem stania się przedsiębiorcą jest umiejętność pozyskania niezbędnych do uruchomienia danego przedsięwzięcia zasobów pieniężnych.

Przedsiębiorców dzieli się na:

 • partnerskich (pomiędzy jednym a drugim przedsiębiorcą zachodzi stosunek dominacji, w którym drugi przedsiębiorca samodzielnie lub też wspólne z innymi przedsiębiorcami posiada ponad 25% kapitału bądź głosów w organach tego pierwszego przedsiębiorcy)
 • powiązanych (jeden przedsiębiorca jest powiązany z drugim przedsiębiorcą: posiadając większość udziałów lub głosów w walnym zgromadzeniu wspólników; posiadając możliwość odwołania większości członków rady nadzorczej lub zarządu; posiadając wpływ na przedsiębiorcę, aby ten umieścił bardzo korzystne postanowienia w akcie go erygującym lub umowie; kontrolując pośrednio albo bezpośrednio większość akcjonariuszy, wspólników bądź udziałowców)
 • niezależnych (nie będących przedsiębiorcami partnerskimi bądź powiązanymi w stosunku do innych przedsiębiorców)

Drugi podział opiera się na wielkości posiadanego przedsiębiorstwa:

 1. Małego – mały przedsiębiorca średniorocznie zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a roczny obrót netto (albo suma aktywów) ze sprzedaży jego produktów, czyli towarów lub usług oraz operacji finansowych nie może przekroczyć równowartości 10 milionów euro w złotych.
 2. Średniego – średni przedsiębiorca średniorocznie zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót netto ze sprzedaży własnych produktów i operacji finansowych nie przekracza równowartości 50 milionów euro w złotych.
 3. Mikroprzedsiębiorstwa – jego właściciel średniorocznie zatrudnia maksymalnie 10 pracowników, a jego roczny obrót netto ze sprzedaży usług i towarów oraz operacji finansowych nie przekracza równowartości 2 milionów euro w złotych.

Przedsiębiorcę wyróżnia kilka cech oraz funkcji związanych z własnością i gospodarowaniem kapitałem, w tym przede wszystkim:

 • motyw działania oparty na dążeniu do wzbogacenia się , a tym samym – pomnażania kapitału
 • posiadanie własnego kapitału (prywatna własność środków produkcji)
 • generowanie zysku (dodatniej różnicy pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży produktów a poniesionymi kosztami)
 • działanie oparte na stałym inwestowaniu posiadanych bądź pożyczonych pieniędzy w określone przedsięwzięcia (głównie w produkcję usług oraz dóbr), na kierowaniu tymi procesami oraz sprzedaży wytworów
 • niepewność zysku, która wiąże się z ryzykiem inwestowania posiadanych zasobów, grożąca stratami, pokrywanymi z własnego kapitału

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.