Zakładanie spółki osobowej lub spółki prawa handlowego

Oprócz jednoosobowej działalności gospodarczej są inne atrakcyjne formy prawne prowadzenia biznesu.

Działalność gospodarczą można również prowadzić w formie spółki:

 • cywilnej,
 • jawnej,
 • partnerskiej,
 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjnej.

TUTAJ znajdziesz profesjonalną pomoc w założeniu firmy (link)

Działalność dwóch pierwszych reguluje kodeks cywilny, działalność pozostałych kodeks spółek handlowych. Procedura zakładania spółki jest podobna w każdym przypadku, opiera się na zawarciu umowy między wspólnikami i wpisaniu firmy do właściwego rejestru. Poniżej omówiono poszczególne rodzaje spółek:

1. Spółka cywilna

Mogą ją założyć minimum dwie osoby prowadzące działalność gospodarczą, wpisane do CEiDG, ale również osoby prawne. Wspólnicy podpisują umowę, która musi zawierać:

 • dane wspólników,
 • wskazanie celu działalności,
 • nazwę spółki,
 • rodzaje wnoszonych wkładów,
 • informację o reprezentacji, udziale w zyskach i stratach, możliwości podziału i wypłaty zysków w trakcie trwania spółki.

W celu rejestracji spółki należy złożyć wniosek w CEiDG, który jest jednocześnie zgłoszeniem lub aktualizacją danych osoby fizycznej (przedsiębiorcy) do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

2. Spółka jawna

Aby założyć spółkę jawną należy:

 • zawrzeć umowę spółki,
 • złożyć wniosek o wpisanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, we właściwym sądzie rejonowym, w wydziale gospodarczym.

Umowa powinna zawierać analogiczne dane, jak w przypadku spółki cywilnej.

Po złożeniu wniosku sąd rejestrowy drogą elektroniczną przesyła wniosek do właściwym urzędów, a właściwe numery NIP i REGON, po ich przyznaniu, zostają ujawnione w rejestrze KRS. Wgląd do rejestru możliwy jest w sądach rejonowych, w wydziałach gospodarczych KRS lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

3. Spółka partnerska

Forma ta jest zarezerwowana wyłącznie dla osób wykonujące wolne zawody, tj. adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Po zawarciu umowy, dla której pod rygorem nieważności wymagana jest forma aktu notarialnego, należy złożyć wniosek o wpisanie firmy do Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Spółka komandytowa

Wspólnicy działający w takiej formie prawnej to komplementariusz i komandytariusz. Pierwszy odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, drugi do tzw. sumy komandytowej, czyli z reguły do wysokości wniesionego wkładu.

Założenie firmy wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i zarejestrowania spółki w KRS.
5. Spółka komandytowo – akcyjna

To połączenie spółki osobowej ze spółką kapitałową. Co najmniej jeden ze wspólników odpowiada za zobowiązania firmy bez ograniczenia i co najmniej jeden jest akcjonariuszem, i nie ponosi takiej odpowiedzialności. Aby założyć taką spółkę należy posiadać kapitał w wysokości co najmniej 50 tysięcy złotych. Wymaga zawarcia umowy i rejestracji w KRS.

6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Do założenia spółki niezbędne jest posiadanie kapitału w kwocie 5 tysięcy złotych. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania bez ograniczeń, natomiast wspólnicy wyłącznie do wysokości wniesionych wkładów. Z tego powodu jest to najpopularniejsza, po jednoosobowej działalności gospodarczej, forma prowadzenia działalności w Polsce.

Po zawarciu umowy wspólnicy muszą zarejestrować spółkę w KRS.

7. Spółka akcyjna

Jej istotą jest zebranie kapitału od jak największej ilości akcjonariuszy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Kapitał zakładowy niezbędny do jej założenia to 100 tysięcy złotych.

Procedura jej założenia jest dużo bardziej skomplikowana, czasochłonna i kosztowna. Upraszczając, po zawarciu umowy i wpisaniu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, niezbędne jest również ogłoszenie powstania spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i sporządzenie statutu w formie aktu notarialnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.