Co to jest upadłość? (definicja)

Upadłość, potocznie zwana bankructwem lub plajtą, stanowi procedurę wszczynania w przypadku niewypłacalności danej firmy (dłużnika), która opiera się na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich wierzycieli zadłużonej firmy.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. o „Prawie upadłościowym i naprawczym” upadłość jest postępowaniem prowadzonym w stosunku do dłużnika (upadłej firmy), który stał się niewypłacalny.

Upadłością określa się również tzw. egzekucję uniwersalną, którą prowadzą wszyscy wierzyciele zadłużonego przedsiębiorstwa. Jej źródłem są wówczas jednocześnie wszystkie składniki majątku firmy.

Cele upadłości:

  • równomierne zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu
  • zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika (jeśli jest to możliwie)

Kto może ogłosić upadłość?

Każdy przedsiębiorca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, wspólnicy spółek partnerskich, osoby fizyczne, ponoszące odpowiedzialność finansową za zobowiązania danej spółki całym swoim majątkiem, bez ograniczeń (wspólnicy osobowych spółek handlowych).

Kiedy ogłaszana jest upadłość:

  • gdy dłużnik jest niewypłacalny, czyli nie wykonuje swoich wymaganych zobowiązań pieniężnych
  • w przypadku, gdy dłużnik, będący osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej (choć odrębna ustawa może przyznać jej zdolność prawną), jest niewypłacalny, a jego zobowiązania przekraczają majątek firmy, nawet wówczas, kiedy zobowiązania te wykonuje na bieżąco

Związane z tym postępowanie upadłościowe, również naprawcze, umożliwia restrukturyzację firmy dłużnika, a także, jak mówi polskie prawo, pozwala na zwolnienie dłużnika z reszty długów (pod szczególnymi warunkami). Wszczęcie postępowania upadłościowego następuje wyłącznie po ogłoszeniu przez sąd upadłości danego przedsiębiorstwa. Jego rozpoczęcie wymaga posiadania zdolności upadłościowej i niewypłacalności dłużnika. Trzecim warunkiem wszczęcia postępowania upadłościowego może być również możliwość pokrycia kosztów zadłużenia z majątku właściciela upadłej firmy.

Rodzaje upadłości:

1.Upadłość likwidacyjna.

Wiąże się ona ze sprzedażą majątku niewypłacalnego przedsiębiorcy, co ma spowodować zaspokojenie roszczeń wierzycieli uzyskanymi w ten sposób pieniędzmi. Przejętym i zabezpieczonym majątkiem zarządza wówczas syndyk. Dokonywana jest ona wtedy, kiedy dotychczasowe działanie zadłużonego przedsiębiorcy nie daje podstaw dla jego wiarygodności oraz rzetelności w wykonaniu układu.

2.Upadłość, która ma na celu zawarcie układu.

Polega na kontynuowaniu działalności przedsiębiorcy, mimo prowadzonego postępowania upadłościowego, dzięki zawartemu z wierzycielami układowi. W toku postępowania układowego należy dokonać restrukturyzacji oraz zobowiązań upadłego przedsiębiorcy, głównie poprzez: zmniejszenie sumy długów, odroczenie wykonania zobowiązań, konwersję wierzytelności na udziały bądź akcje, rozłożenie spłaty długów na raty, uchylenie, zmianę lub zamianę prawa zabezpieczającego wierzytelność. Wszystkie propozycje układowe mogą być zgłaszane przez dłużnika, syndyka albo radę wierzycieli.

Te dwa rodzaje postępowania upadłościowego prowadzi się zgodnie z najważniejsza zasadą, czyli „zasadą optymalizacji” (zaspokojeniem roszczeń wierzycieli i jeśli to możliwe- zachowaniem przedsiębiorstwa dłużnika).

Odrębnym rodzajem upadłości osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej jest tzw. upadłość konsumencka.

Postępowanie związane z upadłością danej firmy rozpoczyna się od złożenia wniosku do wydziału gospodarczego właściwego sądu rejonowego, zgodnego z miejscem prowadzenia zakładu dłużnika. Opłata za złożenie tego wniosku wynosi 1000 zł. Jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości danego przedsiębiorstwa składa jego wierzyciel, musi on złożyć dodatkowy wniosek o zabezpieczenie majątku dłużnika. Postępowania upadłościowe podlega wykonaniu z chwilą wydania ogłoszenia sądowego o upadłości danej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.