Odroczenie składek ZUS

zarobki

W przypadku problemów z płynnością finansową płatnik ZUS może złożyć wniosek o odroczenie składek. Możliwość taka istniała zawsze, jednak teraz uzasadnieniem takiego wniosku mogą być problemy wywołane COVID-19.

Pandemia koronawirusa spowodowała tymczasowe zamkniecie wielu biznesów, przez co przedsiębiorcy mają problemy z płynnością finansową. W takim wypadku mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o odroczenie terminu składek. Wniosek taki mogą złożyć płatnicy, których dotknęły tymczasowe problemy z płynnością finansową, które uniemożliwiają im bieżące opłacanie składek, w tym płatnicy, których problemy są efektem pandemii.

Jakie składki można odroczyć?

Odroczeniu podlegają składki na:

  • ubezpieczenia zdrowotne,
  • ubezpieczenia społeczne,
  • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Odroczenie obejmować może wyłącznie składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Wniosek o odroczenie należy złożyć najpóźniej w dniu, w którym przypada termin płatności składek. Jeśli ZUS przychyli się wniosku, wówczas zostanie ustalony nowy termin zapłaty.

Koszty, jakie będzie musiał ponieść podatnik to opłata prolongacyjna, która wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Nalicza jest od dnia następującego po dniu, w którym przypadł termin płatności składki do dnia odroczenia włącznie.

W przypadku zmiany sytuacji finansowej, na lepszą lub gorszą, można złożyć wniosek o zmianę warunków ulgi, który należy uzasadnić odpowiednimi dokumentami. Jeśli ZUS wyrazi zgodę na zmianę, wówczas zostanie podpisany aneks do umowy.

W przypadku nie dotrzymania przez płatnika warunków umowy ZUS może zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wówczas poza odroczonymi należnościami konieczne będzie również zapłacenie odsetek za zwłokę. Dodatkowo płatnik może ponieść koszty upomnienia i ewentualnie egzekucji administracyjnej lub sądowej, jeśli do niej dojdzie.

Od umowy odraczającej termin płatności składek płatnik może w każdej chwili odstąpić. W takim wypadku odroczone należności należy niezwłocznie uregulować wraz z odsetkami za zwłokę. Brak zapłaty skutkować będzie dochodzeniem ich na drodze egzekucyjnej.

Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.