Biznes plan

Biznesplan jest nieformalnym narzędziem planistycznym, w którym zawierają się wszelkie ważne szczegóły na temat sposobu wprowadzenia danej usługi lub produktu na rynek. W skład niego wchodzi np. harmonogram wykorzystania zasobów kapitałowych czy oszacowanie zysków, które można by osiągnąć. Zawiera w sobie także zadania i cele, które przedsiębiorca chce osiągnąć, analizę rynku będącego w otoczeniu przedsiębiorstwa, zaprezentować technologie stosowane w produkcji, ich wpływ na środowisko czy energochłonność. Co najważniejsze, powinien być pisany językiem jasnym i zrozumiałym, a także czytelnym dla potencjalnego odbiorcy.

Biznesplan dzielimy na wewnętrzny, wykorzystywany wewnątrz firmy, jak i zewnętrzny, prezentowany dla wszelkich instytucji oferujących np. dotacje czy kredyty na działalność. W biznesplanie zewnętrznym najważniejsze jest określenie ryzyka, jakie niesie za sobą prowadzona działalność oraz zyski, które mogą być wygenerowane w przewidzianym przedziale czasowym.

Biznesplan powinien być również napisany w określonym schemacie:

1. Strona tytułowa:

adresat, opisanie przedsięwzięcia, gdzie jest ono zlokalizowane, jakie będą koszty poniesione przy jego realizacji, wysokość kredytu jaki przedsiębiorstwo zamierza zaciągnąć (w przypadku starania się o kredytowanie przedsięwzięcia), informacja, czy przedsiębiorca posiada inne źródła finansowania, informacja odnośnie wnioskodawcy wraz z jego danymi kontaktowymi i danymi szefa, dane osoby, która odpowiada za przedsięwzięcie, informacja kto stworzył biznesplan, i na koniec – wszelkie niezbędne podpisy z pieczątkami.

2. Streszczenie:

krótka charakterystyka przedsięwzięcia, założenia, sposoby realizacji i skutki wraz z nakreśleniem potrzeb finansowych.

3. Opis przedsiębiorstwa:

zawiera krótką historię firmy lub przedsięwzięcia, status prawny, cele, sytuację firmy na rynku, wartość majątku wraz ze źródłem jego pochodzenia, kondycję finansową firmy.

4. Charakterystyka kadry zarządzającej i personelu:

informacja na temat pracowników i ich umiejętności, obowiązków pełnionych w firmie, wykształcenia, opis systemu motywacji pracowników.

5. Plan marketingowy:

czyli analiza rynku, określenie klientów, lokalizacja z dystrybucją, sposobem promowania przedsięwzięcia i polityką cenową.

6. Plan organizacyjny:

zawierający informacje odnośnie pracowników (jeśli takowych zatrudniamy, informacja o sposobie naboru, planowanych wynagrodzeniach itp.), dostawców (wybór firm współpracujących i opis warunków współpracy), księgowości (rodzaj księgowości).

7. Harmonogram realizacji:

czynności planowane do wykonania przedsięwzięcia, terminy ich realizacji, wybór osób odpowiedzialnych za realizację.

8. Analiza klientów, potencjalnych konkurentów, rynku zbytu:

jakie firma ma kontakty w kraju i za granicą, jaka jest pozycja firmy na rynku.

9. Prezentacja:

uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia, wady, zalety.

10. Plan finansowy:

przedstawienie zysków i strat.

11. Analiza ryzyka.

12. Załączniki

dołączenie wyliczeń, tabel obliczeniowych, wykresów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.