Rząd ujawni dane podatkowe największych firm

prawo

Zapowiada się nowelizacja ustawy o CIT, która umożliwi publikowanie informacji o rozliczeniach podatkowych największych firm. Zmiany zostały zaakceptowane przez Senat.

Resort finansów zmiany motywuje koniecznością poprawy i uszczelnienia systemu, a także poprawy prawidłowość składania zeznań podatkowych przez podatników. Po nowelizacji Minister rozwoju i finansów będzie mógł opublikować te dane na stronie resortu w Biuletynie Informacji Publicznej. Publikacja obejmie podstawowe dane podatkowe firm, których przychód w danym roku podatkowym będzie wyższy niż 50 milionów euro. Obejmie także podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość przychodu, jaki osiągną.

W ocenie regulacji można przeczytać:

„Obecnie indywidualne dane podatkowe dotyczące podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie są publicznie dostępne. Powoduje to, iż brak jest elementu społecznej kontroli nad działalnością takich podmiotów, w tym odnoszących się do wysokości odprowadzanych przez nie zobowiązań publicznoprawnych z tytułu podatku CIT”.

 

Co zostanie ujawnione?

Dane te będą ujawniane na podstawie przedstawionego przez podatnika zeznania CIT, będą to: nazwa, numer NIP, rok podatkowy, wysokość osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów ich uzyskania, osiągniętego dochodu, ewentualnie poniesionej straty, podstawa opodatkowania, a także wysokość należnego do odprowadzenia podatku. Możliwe będzie także wskazanie procentowego udziału kwoty podatku należnego w zysku brutto podatnika, wykazanym w sprawozdaniu finansowym za dany rok. Zdaniem resortu, ujawnienie tych danych nie będzie stanowiło naruszenia tajemnicy skarbowej.

Firma, której dane zostaną upublicznione, będzie miała prawo żądania ich sprostowania bądź usunięcia. Wniosek w tym zakresie będzie musiała złożyć do ministra rozwoju i finansów publicznych. Informacje te będą aktualizowane automatycznie raz na kwartał. Dane upublicznione będą widoczne przez pięć lat. Okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym je opublikowano.

Ministerstwo finansów szacuje, że nowelizacja ustawy obejmie nawet 4,5 tysiąca największych, działających na rynku podmiotów gospodarczych. Dzięki osiąganym przez nich przychodom, budżet państwa zyskuje niemal 60 % swoich rocznych dochodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.