Wynagrodzenia Polaków

zarobki

William Potter/bigstockphoto.com

Wartość wynagrodzenia za pracę stanowi jeden z głównych czynników motywujących pracowników do działania. Obok wielkości pensji istotny jest również rodzaj umowy, którą otrzymuje pracownik. Tą najbardziej pożądaną jest umowa o pracę, najlepiej na czas nieokreślony.

Prognozy Komisji Europejskiej na rok 2017 zakładają realny wzrost wynagrodzeń w poszczególnych krajach Unii Europejskiej średnio o 2 punkty procentowe (np. na Litwie – 4,4 %, w Rumunii – 5,1 %, w Polsce – 3 %). Można jednocześnie zauważyć, że kraje, w których wynagrodzenie znajduje się na najniższym poziomie, odnotowują zarazem najwyższe tempo wzrostu. Malejące bezrobocie, deflacja, a także wzrost wynagrodzeń na koniec 2016 roku, stanowiły podstawy stwierdzenia, że miniony rok można uznać za pomyślny dla polskich pracowników. Z analiz Narodowego Banku Polskiego wynika, że średnie wynagrodzenie nominalne Polaków w 2016 roku wzrosło o 4 punkty procentowe (ksiegowosc.infor.pl).

Jedynie w pięciu województwach kraju (co stanowi 31,5 % ogółu) odnotowano wyższe zarobki w sektorze przedsiębiorstw niż średnia krajowa (4055 złotych). Należą do nich województwo: mazowieckie (5226 złotych), pomorskie (4350 złotych), dolnośląskie (4252 złotych), śląskie (4218 złotych), małopolskie (4063 złotych) (GUS, dane z listopada 2016 roku).

Analiza struktur płac w Polsce (w ujęciu miesięcznym brutto) wskazuje, że największy odsetek polskich pracowników (26,2 %) zarabia w przedziale 2054-3081 złotych miesięcznie. Jak wskazują analizy połowa osób pracujących zarabia poniżej 3292 złotych brutto (niecałe 2360 złotych „na rękę”). Z drugiej strony liczba zamożnych i bogatych Polaków rośnie. Od 2010 roku liczba osób, które zarabiają średnio 18 tysięcy złotych brutto zwiększyła się o 381 tysięcy. Zgodnie z prognozami w 2017 roku osób tych ma być ponad milion (1 mln. 113 tys.). Z badań przeprowadzonych na potrzeby analizy sytuacji polskiego rynku pracy wynika, że wśród najlepiej opłacanych branż znalazły się: górnictwo i wydobywanie (8284 złotych), produkcja wyrobów tytoniowych (7361 złotych), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (7173 złotych), produkcja koksu i produktów rafinacji ropy (6659 złotych), produkcja wyrobów farmaceutycznych (5683 złotych) (biznes.onet.pl).

Wynik „Raportu Płacowego 2016” przeprowadzonego przez firmę Hays wraz z Akademią Leona Koźmińskiego wskazują, że średnie wynagrodzenie na wybranych stanowiskach w bankowości detalicznej dla doradcy klienta wyniosło 4 tysiące złotych, dla księgowego z finansów i księgowości – 6 tysięcy złotych, dla przedstawiciela farmaceutycznego 6 tysięcy złotych, a dla PHP dewelopera w obszarze IT/telekomunikacji 10tysiecy złotych (biznes.onet.pl). Z kolei firma Sedlak&Sedlak opracowała raport płacowy, w którym przeanalizowała 445 stanowisk (według 12 kategorii) w 450 zakładach pracy, gdzie na 5 szczeblach zatrudnionych jest 173 514 pracowników. Z raportu wynika, że zaledwie 3,3 % analizowanych przedsiębiorstw nie planuje podwyżek wynagrodzeń. Pozostałe firmy zakładają zwiększenie wynagrodzeń o średnio 3,5 %. Z raportu wynika, że najwyższe podwyżki mają nastąpić w branży lotniczej, zaś najniższe w branży metalowej i metalurgicznej (wynagrodzenia.pl).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.