System rejestracji czasu pracy w małej firmie

zegar
Autor: MrTopf

Prowadzenie ewidencji czasu pracy przez pracodawcę jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. W małej firmie nie jest to szczególnie trudne, tym bardziej, że systemów rejestracji jest do wyboru sporo.

Prawo pracy narzuca na pracodawców obowiązek ewidencjonowania czasu pracy pracowników, co jest niezbędne do prawidłowego naliczenia wynagrodzenia oraz urlopu, a także innych świadczeń związanych z pracą. Szczegółowy wygląd ewidencji czasu pracy reguluje natomiast rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie z tym aktem prawnym pracodawca ma obowiązek zakładania i prowadzenia odrębnie dla każdego pracownika karty ewidencji czasu pracy, która powinna zawierać informację o:

 • pracy w poszczególnych dobach,
 • pracy w niedziele i święta,
 • pracy w porze nocnej,
 • pracy w godzinach nadliczbowych,
 • dniach wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
 • dyżurach,
 • urlopach wypoczynkowych, urlopach na żądanie i innych,
 • zwolnieniach lekarskich,
 • usprawiedliwionych nieobecnościach w pracy,
 • nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy.

Przepisy nie narzucają konkretnego wyglądu karty ewidencji pracy, ważne jedynie, aby zawierała zapisy dotyczące wyżej wymienionych elementów. Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy nie dotyczy:

 • pracowników objętych zadaniowym systemem pracy, nie jest to jednak jednoznaczne z obowiązkiem prowadzenia karty ewidencji czasu pracy, która powinna uwzględnić dni, w których pracownik nie wykonywał pracy,
 • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
 • pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.

Dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji czasu pracy w formie elektronicznej, z możliwością uzyskania wydruku przez osobę przeprowadzającą kontrolę, a także przez pracownika. Pracodawcy mają do wyboru wiele nowoczesnych systemów, które będę rejestrowały czas pracy pracowników. Wśród nich znaleźć można:

 • aplikacje, które zaczynają rejestrować czas pracy jak tylko pracownik znajdzie się w zasięgu urządzeń, wchodzących w skład systemu elektronicznego, rejestrują godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy; bardziej rozbudowane aplikacje posługujące się danymi z GPS sprawdzą się w przypadku pracowników często przebywających poza biurem,
 • identyfikator QR, z którym do czynienia ma na co dzień większość użytkowników smartfonów, pracownik skanuje charakterystyczny kod ze swojej komórki na urządzenie znajdujące się przy wejściu,
 • przeglądarka internetowa lub dedykowane oprogramowanie, w których pracownicy sami odznaczają czas rozpoczęcia pracy oraz przerwy,
 • identyfikatory, bez których nie można wejść na teren firmy, trzeba je również zeskanować opuszczając teren firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.