Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

euro

Autor: EnvironmentBlog

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje w dniach 23 maja – 14 czerwca cykl konsultacji w siedmiu miastach wojewódzkich, nad nowym projektem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który zastąpi działający do tej pory program Innowacyjna Gospodarka. Dlaczego warto się tam pojawić?

Program przewidziany na lata 2014 – 2020, noszący roboczą nazwę „Inteligentny Rozwój”, będzie spełniał inne zadania niż „Innowacyjna Gospodarka”, dzięki której znaczącej poprawie uległy warunki infrastrukturalne sektora badawczego. Nowy program, który realizuje także założenia przyjętej w 2010 roku Strategii Europa 2020, skoncentruje się głównie na inwestycjach w badania i rozwój, wykorzystując istniejącą już infrastrukturę badawczą, zwiększeniu innowacyjności polskiej gospodarki poprzez stymulowanie procesu komercjalizacji takich badań oraz wprowadzeniu mechanizmów promujących ich efektywność i nowoczesność.

Nie jest jeszcze znany dokładny budżet PO IR, jednak według szacunków wiceminister rozwoju regionalnego, Iwony Wendel, może to być nawet 10% funduszy, które Polska otrzyma od Unii Europejskiej w ramach unijnej polityki regionalnej na lata 2014 – 2020, co w przeliczeniu może dać nawet około 8 mld euro.

Program ten jest dla Polski szansą na rozwój i zwiększenie konkurencyjności naszych rozwiązań na rynku unijnym, co z pewnością nam się przyda, biorąc pod uwagę spadek Polski z 5 na 4 pozycję od końca w Unijnym Rankingu Innowacyjności za 2012 r. Warto też wspomnieć, że „Inteligentny Rozwój” obejmie także projekty z zakresu badań naukowych, prac rozwojowych oraz innowacji w obszarze technologii środowiskowych, w tym niskoemisyjnych, wspomagając wypełnienie wynikających ze wspomnianej już Strategii Europa 2020 celów, takich jak redukcja emisji gazów cieplarnianych czy zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii.

Jednym z głównych beneficjentów PO IR będą przedsiębiorstwa z sektora MSP, co daje im szansę na zwiększenie innowacyjności oraz wzrost umiędzynarodowienia ich działalności. Wspierane będą nie tylko projekty „od pomysłu do przemysłu”, czyli od fazy badań do etapu wdrożenia produktu lub nowej technologii na rynek, ale również te istniejące, które nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek, a nadają się do udoskonalenia i posiadają wysoki potencjał komercjalizacyjny. Pomoc obejmie też przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i instytucji otoczenia biznesu, pracujące nad przygotowaniem aplikacji do programów międzynarodowych, takich jak Cosme i Horyzont 2020.

Cykl konsultacji nad projektem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zakończy się 14 czerwca w Warszawie. Na wszystkie spotkania można się zarejestrować na oficjalnej stronie Programu Innowacyjna Gospodarka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.