Podatek od szkoleń

szkolenie

Konieczność stałego doskonalenia i dokształcania umiejętności zawodowych wynika z potrzeb rynku oraz szybko zmieniających się technologii. Jednak wydatki związane z finansowaniem szkoleń pracowniczych nie pozostają już dziś obojętne dla kieszeni pracodawców oraz właścicieli firm szkoleniowych.

Szkolenia pracownicze stanowią dla pracodawcy narzędzie służące umocnieniu pozycji rynkowej jego firmy poprzez podnoszenie jakości świadczonych usług czy też oferowanych wyrobów, a w konsekwencji przynoszą one wzrost własnej konkurencyjności. Dodatkową zachętą do podejmowania tego typu działań jest możliwość rozliczenia podatkowego wydatków, które przedsiębiorca ponosi na ten cel w kosztach uzyskania przychodów. Jednak od 2011 r. jest to już prawnie bardzo ograniczone, gdyż wydatki przedsiębiorcy na szkolenia pracownicze stanowią koszty uzyskania przychodów jedynie wtedy, gdy spełniają definicję kosztu podatkowego.

Jeszcze przed 1 stycznia 2011 r. wszystkie usługi edukacyjne podlegały zwolnieniu z VAT. Było to kryterium wyłącznie przedmiotowe, zatem również podmioty komercyjne, a nie tylko publiczne podlegały temu zwolnieniu (pod warunkiem świadczenia usług sklasyfikowanych w grupowaniu 80 PKWiU- usługi edukacyjne). Zgodnie z dyrektywą VAT tego rodzaju zwolnieniu powinno podlegać tylko kształcenie zawodowe bądź przekwalifikowanie, które jest prowadzone przez wybrane do tego podmioty prawa publicznego lub inne uznane przy pomocy akredytacji do tego celu instytucje. Od 1 stycznia 2011 r. polski ustawodawca wprowadził zatem kryterium podmiotowo-przedmiotowe, dzięki czemu zawężono kryterium zwolnienia z podatku VAT.

To rozwiązanie budzi pewne wątpliwości, szczególnie na tle usług przekwalifikowania czy kształcenia zawodowego prowadzonego przez firmy. Można jednak próbować powołać się na bezpośrednie stosowanie dyrektywy, co może skutkować zwolnieniem z VAT ze strony organów podatkowych.

Od 2011 r. stawka VAT na szkolenia pracowników w firmach wynosi 23%. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT zwolnieniu z tego podatku będą podlegać wyłącznie usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, a także świadczenie usług oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana (w tym również szkoły języków obcych, jeśli kurs mieści się w definicji kosztu uzyskania przychodu). Do 23-procentowego opodatkowania VAT zobowiązane będą takie podmioty jak:

Dziś jedynie opłaty ponoszone za przydatne w przedsiębiorstwie szkolenia pracownicze mogą być uznane za koszt pracodawcy i wyłącznie one podlegają zwolnieniu z VAT. Zatem podatek od szkoleń może być zniesiony tylko w odniesieniu do szkoleń i kursów pracowniczych o charakterze czysto specjalistycznych, czyli przydatnych w wykonywanym zawodzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.