Coaching jako forma rozwoju pracowników

coaching w biznesie

endomotion/bigstockphoto.com

Coaching jako proces zakłada towarzyszenie klientowi (pracownikowi) w jego rozwoju i poszukiwanie rozwiązań, które mają na celu zwiększenie efektywności w pracy, jak również odnalezienie ukrytych zasobów pracowniczych, które można wykorzystać na stanowisku pracy. Coaching jest procesem, który należy wyraźnie oddzielić od mentoringu, doradztwa czy konsultingu. Według J. Whitemore coaching stanowi „odblokowanie potencjału osoby, w celu maksymalizacji jej, czy jego dokonań i działań. Jest raczej wsparciem w uczeniu się niż nauczaniem”. Podczas gdy mentoring zakłada relację „uczeń – mistrz”, konsulting służy uzupełnianiu wiedzy i doświadczenia, zaś doradztwo ma na celu udzielanie fachowych porad. Coaching jest daleki od „radzenia”, skłania się ku poszukiwaniu rozwiązań, które w największym stopniu odpowiadają światopoglądowi osoby coachowanej.

Coaching w przedsiębiorstwie bardzo często jest prowadzony przez przygotowanych do tego menagerów. Zatrudnia się również odpowiednich specjalistów z zewnątrz, którzy przeprowadzają proces coachingowi.

Coaching pracowniczy nastawiony jest na doraźne rozwiązywanie problemów jak i długofalowy rozwój. Podstawowym narzędziem używanym w tym procesie jest rozmowa, która posiada ściśle określoną strukturę. Podczas takiej rozmowy dochodzi do zdiagnozowania problemu (trudności, wyzwania) i skupienia się na poszukiwaniu rozwiązań. Ważną zasadą jest podążanie za pracownikiem w procesie coachingowym, jako za specjalistą, który ma kompetencje i zasoby do tego, aby rozwiązać daną kwestię. W myśl tej zasady menager towarzyszy w procesie coachingowym pracownikowi, ale to pracownik jako pierwszy ma „nazwać” trudności oraz wymyślić sposoby poradzenia sobie z nimi. Pozwala to na naukę samodzielnej analizy własnych działań, poszukiwanie rozwiązań, a także wyeliminowanie problemów w przyszłości (www.achieveglobal.pl).

Coaching stanowi nowoczesną formę rozwoju pracowników. Wśród głównych powodów, dla których warto zainwestować w coaching dla pracowników znajdują się: poprawa indywidualnych wyników, zwiększenie wydajności, radzenie sobie ze słabymi wynikami, planowanie kariery i rozwoju osobistego, przyspieszenie zmian zachodzących w organizacji, a także wsparcie pracowników w utrzymaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym, jak również podtrzymywanie procesu „uczenia się” (hrstandard.pl).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.