Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna, która mówi o tym, że jeden podmiot zamawia, a drugi oddaje we wcześniej określonym terminie wykonane przez siebie dzieło. Podmiotami umowy o dzieło, czyli zamawiającym bądź wykonawcą, mogą być wszystkie podmioty prawa cywilnego, w tym:

 1. Osoby cywilne (pełnoletnie, które posiadają zdolność do czynności prawnych oraz osoby małoletnie, które mają od 13 do 18 roku życia i posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych).
 2. Osoby prawne (spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia).
 3. Ułomne osoby prawne, w skład których wchodzą podmioty niebędące osobami prawnymi, aczkolwiek posiadające zdolność prawną (spółki osobowe, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych).

Cechami charakterystycznymi dla umowy o dzieło są:

 • tzw. umowa rezultatu, co oznacza, że jej przedmiotem nie jest świadczenie usług (np. pomocy prawnej), a jedynie jednokrotne wykonanie ściśle określonego dzieła (np. sporządzenie opinii prawnej, napisanie utworu, którym może być m.in. program komputerowy),
 • dowolne kształtowanie takiej umowy przez obie strony, zgodny z kodeksem cywilnym, określającym katalog praw i obowiązków zamawiającego oraz wykonawcy,
 • otrzymywanie przez wykonawcę tzw. wynagrodzenia z dołu, czyli po odebraniu danego dzieła przez zamawiającego,
 • możliwość oddawania dzieła częściami,
 • wybrane rodzaje sposobów ustalania wynagrodzenia za dzieło (kosztorysowo lub ryczałtowo),
 • wykonawca tworzy swoje dzieło osobiście,
 • dowolność miejsca wykonania określonego dzieła,
 • umowa może być w każdej chwili wypowiedziana przez każdą ze stron,
 • dzieło może mieć zarówno charakter niematerialny (twórczość), jak i materialny (remont budynku, uszycie ubrania).

Przykładami prac opartych na umowie o dzieło mogą być: wykonanie dzieł sztuki, opracowania logotypu firmy czy sporządzanie wyceny bądź planów architektonicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.