Staż zawodowy

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 nr 9 poz. 1001), staż zawodowy jest praktycznym nabywaniem przez bezrobotnego umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego rodzaju pracy, poprzez realizowanie konkretnych zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Jako forma przeciwdziałaniu bezrobociu, staż przysługuje:

  • bezrobotnym w wieku do 25 roku życia,
  • bezrobotnym w wieku do 27 roku życia, jeśli nie minęło dwanaście miesięcy od dnia (dokładna data) ukończenia przez nich szkoły wyższej,
  • długotrwale bezrobotnym, osobom po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobietom, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotnym w wieku powyżej pięćdziesiątego roku życia,
  • bezrobotnym bez doświadczenia zawodowego, odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno niepełnoletnie dziecko,
  • bezrobotnym, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli pracy,
  • bezrobotnym niepełnosprawnym.

Do obycia stażu kieruje właściwy starosta, najczęściej po złożeniu przez pracodawcę stosownego wniosku (pracodawca może wskazać imiennie kandydata na staż). Staż realizowany jest na podstawie umowy między starostą, reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy a pracodawcą, według określonego programu, zawierającego nazwę zawodu/specjalności, zakres zadań, rodzaj uzyskanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, sposób potwierdzenia zdobytych kwalifikacji i umiejętności, a także wskazanie opiekuna stażu. Umowa określa również czas trwania stażu, który w zależności od osób z niego korzystających, może wynosić od 3 do 12 miesięcy dla osób do 25 roku życia lub absolwentów szkół wyższych, w wieku do 27 lat oraz od 3 do 6 miesięcy dla pozostałych osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Po zakończeniu stażu, pracodawca wydaje opinię o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego.

Bezrobotnemu odbywającemu staż zawodowy przysługuje prawo do dwóch dni wolnych za każde trzydzieści dni stażu – za ostatni miesiąc pracodawca ma obowiązek udzielenia dni wolnych przed końcem stażu. W przypadku odbywania stażu płatnego, bezrobotny otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku, wypłacane przez urząd pracy. Czas pracy bezrobotnego nie może przekraczać 8 godzin na dobę w wymiarze 40 godzin tygodniowo (7 godzin dziennie na 35 godzin tygodniowo dla bezrobotnych niepełnosprawnych) i nie może obejmować pracy w niedzielę i święta, w nocy, w systemie zmianowym oraz w godzinach nadliczbowych.

Szczegółowe obowiązki realizatora stażu (pracodawcy) określają poszczególne urzędy pracy, na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009 nr 142 poz. 1160).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.