Przychód

Przychód jest nazwą stosowaną do określenia finansów wpływających do przedsiębiorstwa z tytułu sprzedaży oferowanych w okresie rozliczeniowym produktów, dóbr, usług netto (bez podatku VAT) lub innych czynności, które są podstawową działalnością danego przedsiębiorstwa.

Przychodem nazywamy również przypływy prowadzące do uzyskania dochodu. Te otrzymane przysporzenia majątkowe o trwałym charakterze powodują obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Wyróżniamy 3 rodzaje przychodów:

  • całkowity (suma ilości sprzedanych produktów oraz uzyskanych za nie cen),
  • przeciętny (odnosi się do konkretnego produktu i jest relacją przychodu całkowitego, który uzyskuje się ze sprzedaży tego produktu w stosunku do ilości sprzedanych jednostek produktu)
  • krańcowy (przyrost przychodu całkowitego, który uzyskiwany jest ze zwiększenia sprzedaży o jednostkę danego produktu lub danej usługi).

Według art. 12 ust. 1 do przychodu zalicza się przede wszystkim:

  • odliczony bądź zwrócony podatek od usług i towarów
  • świadczenia, rzeczy i prawa o charakterze nieodpłatnym albo częściowo odpłatnym
  • otrzymane pieniądze, wartości pieniężne za sprzedane usługi oraz produkty

Przychodu nie stanowią: wkłady własne akcjonariuszy i uzyskane kredyty.

Przychód uzyskany lub należny, określany jako należny wpływ wartości, korzyści materialnych uzyskiwany jest z:

  • prowadzonej działalności gospodarczej
  • nieruchomości (w tym również ze sprzedaży tej nieruchomości)
  • pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, a także spółdzielczego stosunku pracy
  • działalności wykonywanej osobiście

Wysokość przychodów danego przedsiębiorstwa nie odzwierciedla jego rzeczywistej sytuacji finansowej. Głównym wskaźnikiem tego rodzaju oceny jest dochód, nie przychód.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *